Over ons

Wie zijn wij?

Voor Ikra Foundation staat de mens centraal. Wij hebben onszelf het doel gesteld om duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de medemensen. Wij werken samen met lokale organisaties om de meest kwetsbare gemeenschappen te ondersteunen. Wij zien hierbij het belang in van duurzame ontwikkeling en proberen daarom onze activiteiten in te richten op langetermijnoplossingen.

Onze projecten omvatten onder andere het bouwen van waterputten, het bieden van onderwijsbeurzen en het ondersteunen van weeskinderen. Doormiddel van deze inspanningen proberen wij bij te dragen aan een betere toekomst voor mensen over de hele wereld.

Zoals ook te zien is aan het logo beoogt Stichting Ikra Foundation bruggen te slaan tussen mensen. Samenwerken is tenslotte de sleutel om zorg te dragen voor het welzijn van onszelf en van een ander!

‘’Basisbehoeften toegankelijk maken voor alle mensen’’

De missie van Stichting Ikra Foundation is het verbeteren van levensomstandigheden van de behoeftigen over de hele wereld ongeacht hun ras, geslacht of geloofsovertuiging.

Stichting Ikra Foundation ontwikkelt diensten en activiteiten en voert deze zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband  met andere organisaties uit.

De vrijwilligers binnen de stichting zijn betrokken en werken samen aan de kwaliteit van de projecten. Om het vertrouwen van zowel de donateurs als de ontvangers  te waarborgen gaat de stichting nauwkeurig, professioneel en transparant te werk.

Stichting Ikra Foundation streeft naar het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. 

In eerste instantie richt Stichting Ikra Foundation zich op het organiseren van activiteiten op het gebied van humanitaire hulpverlening. We onderscheiden twee soorten hulp: noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. De stichting wilt in Nederland voedselpakketten samenstellen en doneren aan voedselbanken en behoeftigen in nood.

Daarnaast biedt de stichting noodhulp aan mensen in rampgebieden. Zonder water is geen leven mogelijk! Het organiseren van projecten gericht op het realiseren van waterputten staat dan ook bovenaan de prioriteitenlijst van Stichting Ikra Foundation. 

Tevens ontwikkelt ze projecten gericht op onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling en landbouw in ontwikkelingslanden.

Om de projecten van de Stichting mogelijk te maken, wordt op verschillende wijze geld ingezameld; sponsoring, donaties en giften. Stichting Ikra Foundation verwerft inkomsten door acquisitie bij bedrijven en particulieren en of bij instellingen met (veelal) een humanitaire achtergrond. 

Daarnaast werft Stichting Ikra Foundation gelden door middel van door de Stichting georganiseerde activiteiten. Denk hierbij aan:

  • Online campagnes
  • Braderieën 
  • Sportactiviteiten

Stichting Ikra Foundation heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de bijdragen van derden.

De stichting voert een administratie uit die voldoende inzicht biedt in de financiële situatie. Uit deze administratie zal blijken welke gelden zijn ontvangen, welke gelden zijn aangewend ter werving van gelden, welke kosten zijn aangewend als beheerskosten en welke overige kosten door de Stichting zijn gemaakt. Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten.

De jaarstukken worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na goedkeuring worden de jaarstukken op de website gepubliceerd.

Activiteiten van de Stichting Ikra Foundation worden gecoördineerd en uitgevoerd door de vrijwilligers van deze organisatie. De Stichting benadrukt dat de bestuurders zich vrijwillig inzetten.

Stichting Ikra Foundation ontvangt uit heel het land donaties en giften. Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd in de tijd die zij in de stichting steken.

Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (max € 0,19 per km.) mogen gedeclareerd worden bij de Stichting. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd. Het beloningsbeleid van Stichting Ikra Foundation wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en vastgesteld.

Voorzitter: de heer R. Okullu

Secretaris: mevrouw R. Okullu

Penningmeester: de heer B.C. Okullu